ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Uitgangspunt is dat we graag primair zaken willen doen vanuit gelijkwaardigheid en vertrouwen met (medewerkers van) organisaties en particulieren. We gaan bij onduidelijkheden, misverstanden of mogelijke geschillen graag eerst gewoon met elkaar in gesprek. Van mens tot mens. Als dat niet werkt, dan kunnen we altijd nog terugvallen op deze “kleine lettertjes”, die van toepassing zijn op al onze offertes, aanbiedingen en uitvoering van opdrachten. 

 • Algemeen

   1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Everyone-inc, de eenmanszaak, gevestigd te Tiel, en aldaar kantoor houdend aan het adres (4007NX) Alver 16, met
    KvK-nummer 52221393.
   2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon (en diens rechtsopvolgers) die aan Everyone-inc opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of tot het totstandbrengen of leveren van al dan niet stoffelijke zaken.
   3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Everyone-inc strekkende tot het in opdracht van of ten behoeve van de opdrachtgever verrichten van werkzaamheden en/of het totstandbrengen of leveren van al dan niet stoffelijke zaken, alles in de ruimste zin van het woord.
   4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fasen voorafgaand aan een opdracht (waaronder offertes en aanbiedingen), opdrachten en vervolgopdrachten voor (strategisch, beleids-, management-, HR- en organisatie)advies, coaching en training, het uitvoeren van operationele, tactische en strategische HR, veranderkundige werkzaamheden, project- en programmamanagement, het schrijven van blogs, artikelen of boeken of het maken van geluidsopnamen, podcasts en dit alles in de ruimste zin van het woord tussen Everyone-inc en zijn opdrachtgevers.
   5. Everyone-inc is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen, welke wijzigingen dan van toepassing zijn. 
 • Grondslag dienstverlening

   1. Dienstverlening door Everyone-inc is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie terzake de offerte-aanvraag, de opdrachtverlening en de uitvoering daarvan verstrekt.
   2. Een opdracht wordt schriftelijk door Everyone-inc aanvaardt. Als aanvaarding opdracht zal door de opdrachtgever mede worden aangemerkt toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan in de offerte c.q. het aanbod begrepen werkzaamheden of totstandbrenging van al dan niet stoffelijke kunnen (kan) worden verricht, of het door de opdrachtgever of het bij relaties van de opdrachtgever in haar percelen of systemen toelaten van door Everyone-inc voor de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde personen. 
   3. Everyone-inc zal zijn dienstverlening naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed opdrachtnemerschap en vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Er is geen sprake van resultaatsverplichting, tenzij anders overeengekomen.
 • Faciliteiten bij uitvoering

   1. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Everyone-inc nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever die bij de werkzaamheden van Everyone-inc betrokken zullen zijn. 
   2. Als Everyone-inc daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever kosteloos op zijn locatie(s) passende werkruimte met telefoon- en data-aansluiting.
 • Derden

   1. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering, door opdrachtgever of door Everyone-inc, geschiedt uitsluitend in onderling overleg. Dit geldt omgekeerd ook voor het voortijdig beëindigen van de betrokkenheid van derden.
   2. Everyone-inc kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het (advies)team wijzigen indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de opdrachtuitvoering niet verminderen noch de continuïteit ervan ongunstig beïnvloeden.
   3. Indien de uitvoering van een opdracht meebrengt dat een persoon die niet aan Everyone-inc verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door Everyone-inc aangegaan samenwerkingsverband, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Everyone-inc niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon onverhoopt mochten worden gemaakt. 
   4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, wordt uitgesloten.
   5. Indien Everyone-inc onvoorzien door ziekte of ongeval niet in staat kan worden geacht om de opdracht (in zijn geheel) af te maken en de opdracht geen uitstel gedoogd, zal zij in overleg met de opdrachtgever een gekwalificeerde adviseur uit haar netwerk aanbevelen om haar plaats in te nemen.
 • Honorarium en tarieven

   1. Voor het formuleren van voorstellen en vervaardigen van offertes worden door Everyone-inc geen kosten berekend, tenzij anders tussen partijen afgesproken. 
   2. Het honorarium van Everyone-inc wordt berekend op basis van werkelijk bestede tijd en een overeen gekomen tarief per dag(deel), tenzij anders is bepaald. Reis-, verblijf- en materiaalkosten worden apart in rekening gebracht, tenzij anders bepaald. Over de reistijd worden afzonderlijke afspraken gemaakt. Conform de opdrachtverlening worden kosten van derde(n) apart in rekening gebracht.
   3. Alle tarieven zijn exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en overige door de overheid opgelegde heffingen. Deze worden apart vermeld in de factuur en zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • Betalingsvoorwaarden

   1. Het staat Everyone-inc vrij (al dan niet op basis van een declaratie) een aanbetaling te verlangen alvorens zij een begin maakt met de uitvoering van de opdracht. Indien en voor zover geen aanbetaling vooraf overeen is genomen, geldt het volgende.
   2. Het honorarium, zoals genoemd in artikel 5, en eventuele apart overeengekomen kostenvergoedingen worden maandelijks bij declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Betaling geschiedt netto, met uitsluiting van het recht op opschorting van de betalingsverplichting en van het recht van verrekening, ook indien tegen de hoogte van de declaratie bezwaar is gemaakt.
   3. Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft kan Everyone-inc, met een beroep op de onzekerheid van betaling, eenzijdig de uitvoering van de opdracht opschorten. De eventuele gevolgschade is voor opdrachtgever.
   4. Indien Everyone-inc invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten van deze maatregelen – met een minimum van 15% van het openstaande saldo – voor rekening van de opdrachtgever. 
   5. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).
   6. Indien de uitvoering van de opdracht door Everyone-inc wordt opgeschort of beëindigd, heeft Everyone-inc recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
 • Wijziging opdracht cq. meerwerk

   1. Everyone-inc heeft het recht om bij annulering door de opdrachtgever van het in het bestek van de opdracht geplande bijeenkomsten of afspraken binnen 3 (drie) werkdagen het volledige daarvoor begrote bedrag in rekening te brengen. Bij annulering binnen 5 (vijf) werkdagen kan het halve begrote bedrag in rekening worden gebracht. Indien de afspraak of bijeenkomst wordt verplaatst naar een ander tijdstip, wordt de daaraan te besteden tijd en de in dat kader te maken kosten als meerwerk in rekening gebracht.
   2. Indien Everyone-inc op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud en omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze extra werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever aan Everyone-inc worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Everyone-inc. Er is geen verplichting aan een dergelijk verzoek te voldoen en Everyone-inc kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke/aanvullende schriftelijke opdrachtovereenkomst wordt gesloten.
 • Duur en afsluiting opdracht

   1. De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die wordt verstrekt en de medewerking die wordt verleend. Een eventuele door Everyone-inc opgegeven (op)leveringstermijn heeft slechts indicatieve betekenis, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. Everyone-inc is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de nadere termijn voor nakoming is verstreken zonder dat de levering is geschied. Overschrijding van een indicatieve termijn levert geen tekortkoming op.
   2. De gebondenheid van Everyone-inc aan een overeengekomen uiterste termijn vervalt indien en zodra de opdrachtgever de opdracht wijzigt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of de geringe duur van het oponthoud Everyone-inc in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door haar planmatig in de tijd vastgestelde inzet van haar productiecapaciteit.
   3. Everyone-inc zal zodra zij een substantiële overschrijding van de looptijd voorziet daarover overleggen met de opdrachtgever.
   4. De opdracht wordt afgesloten met een beëindiginggesprek met de opdrachtgever.
   5. In financiële zin is de opdracht afgesloten nadat de eindafrekening door de opdrachtgever is betaald. 
 • Onderzoek bij af-oplevering drukproeven en opnamemateriaal

   1. De opdrachtgever is verplicht terstond na de aflevering van ter beschikking gestelde
    (druk-)proeven, (boek)formats, opnamemateriaal en andere stoffelijke zaken grondig na te gaan of de prestatie van Everyone-inc deugdelijk en overeenkomstig de opdracht is. Goedkeuring geldt als erkenning dat Everyone-inc de daarmee verbonden werkzaamheden overeenkomstig te opdracht heeft uitgevoerd.
   2. De prestatie van Everyone-inc geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht, indien de opdrachtgever na aflevering het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken.
   3. Afwijkingen van geringe betekenis, daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur, van de in de opdracht bedoelde prestatie of van een (druk-)proef brengen geen verandering in de op partijen rustende verplichtingen en vormen reeds om die reden geen grond voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, (geheel of gedeeltelijke) ontbinding of opzegging van de overeenkomst of voor schadevergoeding.
   4. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de (gebruiks)waarde van het geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 • Reclames

   1. Een reclame met betrekking tot de door Everyone-inc verrichte werkzaamheden of (af)geleverde stoffelijke zaken of het bedrag van de factuur, dient de opdrachtgever binnen zeven dagen na het moment van afleveren respectievelijk na de factuurdatum schriftelijk aan Everyone-inc mede te delen.
   2. Indien de opdrachtgever aantoont dat zij een gebrek redelijkerwijze niet eerder kon of had hoeven ontdekken, dient de opdrachtgever binnen zeven dagen na de ontdekking van het gebrek, een reclame schriftelijk aan Everyone-inc mede te delen.
   3. Behoudens de in dit artikel genoemde gevallen komt aan de opdrachtgever nooit enig recht van reclame toe.
   4. Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen vervalt het recht van reclame.
   5. Reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
   6. Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft Everyone-inc de keuze tussen aanpassing van het bedrag van zijn declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van het deel van de werkzaamheden of leveringen waarvan het resultaat afgekeurd is.
 • Tussentijdse beëindiging opdracht

   1. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig opzeggen, met een opzegtermijn van één maand, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden overeenkomstig de opdracht. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.
   2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever heeft Everyone-inc recht op compensatie vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, welke schade moeilijk te bepalen is en daarom door partijen billijkheidshalve pro rata wordt op het bedrag van de opdracht overeenkomend met een periode van zes weken van de looptijd van de opdracht, en indien de opdracht korter duurt, op het gehele bedrag van de opdracht, een en ander exclusief omzetbelasting.
   3. Indien opdrachtgever de werkzaamheden door een derde wil laten voortzetten, zal Everyone-inc aan de overgang haar medewerking verlenen. Voor zover deze overdrachtswerkzaamheden tot meerwerk leiden, zal Everyone-inc deze werkzaamheden en ermee verband houdende kosten afzonderlijk, tegen haar gebruikelijke tarief, in rekening mogen brengen.
   4. Everyone-inc mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruikmaken als, ten gevolge van omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Everyone-inc behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichtte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt worden deze in rekening gebracht.
   5. In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.
   6. De toepasselijkheid van de artikelen 7:756 en 7:764 BW wordt uitgesloten.
   7. Bevoegd gedane opzegging kan behoudens voor zover bepaald in dit artikel niet leiden tot aanspraken jegens de opzeggende partij.
   8. Het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of zodanige ontbinding in rechte te vorderen, evenals het recht om wijziging van de overeenkomst te vorderen of te verzoeken ter opheffing van nadeel, wordt uitgesloten.
 • Intellectueel eigendom

   1. Modellen, technieken, instrumenten, adviezen, cursusmateriaal, schriftelijk en opnamemateriaal, in de ruimste zin van het woord, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, in de daaraan voorafgaande fasen en zo mogelijk in een resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Everyone-inc. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na haar toestemming. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te verspreiden binnen de eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
   2. De opdrachtgever garandeert Everyone-inc dat door de uitvoering van de opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele-eigendomsrechten van derden van welke aard dan ook, danwel op andere rechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart Everyone-inc zowel in als buiten rechte van alle aanspraken die derden ter zake geldend kunnen maken. De opdrachtgever stelt zich garant voor de daarbij door Everyone-inc redelijkerwijs te maken kosten van juridische bijstand, mits Everyone-inc binnen redelijke termijn na het ontstaan van die kosten daarvan opgave doet aan de opdrachtgever.
 • Vertrouwelijkheid

   1. Everyone-inc is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie tegenover derden. Behoudens toestemming van de opdrachtgever is Everyone-inc niet gerechtigd van de opdrachtgever verkregen gegevens of zaken aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor de opdrachtgever deze aan Everyone-inc ter beschikking stelde, behoudens in het kader van een civiel-, tucht-, of strafrechtelijke procedure waarbij Everyone-inc partij is en deze gegevens of zaken van belang kunnen zijn. Everyone-inc zal de opdrachtgever in zodanig geval van zodanig gebruik onverwijld in kennis stellen.
   2. Everyone-inc zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door haar ingeschakelde derden.
   3. Everyone-inc is, zolang hiermee geen vertrouwelijke inhoudelijke informatie wordt geopenbaard, gerechtigd tot het in algemene bewoordingen vermelden van de naam van haar opdrachtgevers en de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden op haar website en in haar (commerciële) uitlatingen aan (potentiële) klanten.
   4. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Everyone-inc geen mededeling doen over diens inhoudelijke aanpak, werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage(s) ter beschikking stellen.
 • Verwerking persoonsgegevens

   1. Indien Everyone-inc bij de uitvoering van de opdracht ten behoeve van opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt kan Everyone-inc worden aangemerkt als verwerker.
   2. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald. Everyone-inc zal zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving. In het geval van het verwerken van persoonsgegevens sluit Everyone-inc – in overleg – een verwerkersovereenkomst af.
   3. Als Everyone-inc bij de verwerking derden (subverwerkers) inschakelt zal zij opdrachtgever zo spoedig mogelijk vooraf informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. In geval van inschakelen subverwerkers sluit Everyone-inc een verwerkersovereenkomst af met deze partij
   4. Voor meer informatie hoe Everyone-inc omgaat met de AVG wetgeving verwijzen wij graag naar de privacyverklaring van Everyone-inc.
 • Aansprakelijkheid

   1. Aansprakelijkheid van Everyone-inc voor schade van de opdrachtgever wordt in alle gevallen volledig uitgesloten, zowel voor directe schade, indirecte als andere vormen van schade al dan niet veroorzaakt door nalatigheid, behoudens indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering van Everyone-inc een bedrag uitkeert. 
   2. Everyone-inc heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.
   3. Everyone-inc is ook niet aansprakelijk voor het niet nakomen van de afgesproken leveringstermijn in geval van overmacht waaronder maar niet uitsluitend ziekte en/of tijdelijke arbeidsongeschiktheid. En evenmin voor het niet nakomen van zijn leveringsplicht bij blijvende arbeidsongeschiktheid.
   4. De opdrachtgever doet afstand van het recht, voor door haar jegens Everyone-inc gepretendeerde vorderingen conservatoir beslag te leggen.
   5. De opdrachtgever vrijwaart Everyone-inc tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect met de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden of leveringen samenhangen.
   6. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Everyone-inc voor de uitvoering ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperking hebben.
 •  Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op alle offertes, aanbiedingen en opdrachten en op daaruit voortspruitende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Offertes, aanbiedingen en opdrachten worden geacht in Nederland te zijn gedaan, respectievelijk gegeven, gesloten en uitgevoerd.
  2. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van opdrachtgever jegens Everyone-inc in elk geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs geacht kon worden bekend te zijn met het bestaan van deze rechten.
  3. Een geschil is aanwezig, wanneer een van de partijen verklaart dat dit het geval is.
  4. Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de rechtbank in het arrondissement waar (de onderneming van) de opdrachtgever gevestigd is of kantoor houdt, tenzij het onderwerp van geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort.
  5. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen over de nietige bepaling(en) overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen, in die zin dat de strekking van de vervallen bepaling en van de overeenkomst en de erin vervatte opdracht blijft gehandhaafd.
  6. De bepalingen van deze algemene voorwaarden waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de opdracht of overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en alle partijen blijven binden.